top of page

QuantumClinic

Vetenskapligt - Naturligt - Holistiskt

Ta proaktiv kontroll över din hälsa med Quantum Biofeedback

QuantumClinic erbjuder frekvensterapi med Quantum Biofeedback System* - en unik, terapeutisk välbeprövad, avancerad teknologi som genom mikroströmmar identifierar, balanserar samt förebygger potentiella fysiska och psykiska hälsorisker. Terapin är djupt avslappnande och smärtfri med ett naturligt resultat, helt utan biverkningar.

 

Exempel på områden där frekvensterapi visat sig vara effektivt är stress, ångest, migrän, akuta/kroniska inflammationer, infektioner, värk, autoimmuna problem, allergier, matintolerans, matsmältningsproblem, psykiska och emotionella problem (trauman), beroenden, mikroorganismer (virus, bakterier, svamp och parasiter), samt mycket mer.

QuantumClinic’s specialområde är personligt växande. Att kombinera frekvensterapi med samtal är en mycket effektiv metod att medvetandegöra och röja mentala hinder för att kunna börja skapa det liv du vill leva!

*Frekvensbalansering diagnostiserar, behandlar, förskriver eller botar inte någon sjukdom eller tillstånd. Rådgör med din vårdgivare när du gör hälsoval för dig själv eller din familj.

 • Vad är biofeedback och Quantum Biofeedback?
  Biofeedback betyder bokstavligen ”att återkoppla information om livet”, att alltså kunna mäta det som sker i din kropp. Ett exempel är att via en våg mäta din vikt då du utifrån resultatet kan ta ett medvetet beslut att ändra eller behålla din vikt. Via andra biofeedbackenheter kan du mäta din puls, andningsmönster, muskelspänningar, etc. Allt du kan mäta kan du också ändra! Du kan alltså genom biofeedback ta kontroll över din kropp och ditt sinne. Traditionellt har biofeedbackterapi använts inom olika terapiformer då det visat sig vara effektiv för att förbättra mentala störningar som ångest, depression, sömnsvårigheter, mm. På senare tid används biofeedbackterapi alltmer även för den fysiska hälsan för att lindra spänningar, kronisk smärta, förstoppning, migrän och epilepsi. Quantum Biofeedback System bygger på samma princip som traditionell biofeedback samt fokuserar på omedvetna delar av kroppen och hjärnan. Det betyder att i stället för att behöva försöka ändra vissa automatiska kroppsfunktioner själv skickar Quantum Biofeedback System ut mikroströmmar med elektromagnetiska vågor som stöder vår kropp och vårt sinne till självläkning. Biofeedbackterapi möjliggör på så sätt att återta kontrollen över sin totala hälsa, på en medveten så väl som på en omedveten nivå. Quantum Biofeedback System har under 40 års tid utvecklats av Dr Bill Nelson och hans internationella forskningsteam. Teknologin bygger på frekvenser av samma typ som används vid undersökningar av hjärnans elektriska aktivitet EEG (elektroencefalografi). Metoden är vetenskapligt beprövad och används idag på kliniker och sjukhus runt om i världen, även Sverige.
 • Hur fungerar Quantum Biofeedback?
  Vår kropp och vårt sinne kan jämföras som ett extremt komplicerat nätverk. Om något händer i en punkt i detta nät kan det orsaka en respons i annan punkt. Till exempel orsakas huvudvärk många gånger av muskelspänningar. I stället för att lätta på responsen, dvs huvudvärken är det möjligt att genom biofeedback ta reda på och eliminera dess grundorsak, dvs lindra stress och på så minska muskelspänningen. Vetenskapen har sedan länge påvisat stress som en grundorsak till ohälsa. Trots det utsätts vi alla dagligen för allt för höga stressnivåer både utifrån (allergener, mikroorganismer, gifter, etc) och inifrån (fysisk värk, negativa tankemönster eller känslor, mm). All denna stress påverkar våra celler ur balans. Under en Quantum Biofeedbackterapi skickas mikroströmmar av elektromagnetiska vågor av olika frekvenser (dvs vibrationshastigheter) ut i kroppen med syftet att påminna de celler som är ur balans om sin optimala frekvens och på så sätt ”träna” den obalanserade cellen till balans. Ju mer du lär dig om dig själv, desto mer kontroll kan du ta över din kropp och ditt sinne. Välkommen att boka en tid om du vill få en detaljerad förståelse för din hälsa och välbefinnande!
 • Vad är fysiken bakom Quantum Biofeedback?
  Traditionell medicin verkar genom biokemi medan biofeedback verkar genom biofysik. Vad är då biofysik? Precis allt består av atomer. En atom består av en kärna med protoner och neutroner, samt elektroner som cirklar kring kärnan i en enorm hastighet. Tomrummet i en atom är dock ofantligt mycket större än utrymmet fasta partiklar. På grund av partiklarnas extremt snabba rörelser kan en materia uppfattas som solid trotts att den egentligen bara består av tomrum. Energin i partiklarnas rörelser ger upphov till frekvenser, ju snabbare rörelse desto högre frekvens och vice versa. Partiklarna i en sten rör sig exempelvis långsammare än partiklarna i från tex radiovågor eller WIFI och har därför än lägre frekvens. I grunden består allt av energi. Allt vi kan ta på (inklusive våra kroppar) består i minsta beståndsdel av kvantar vibrerandes i olika hastigheter. Det gäller även för det vi inte kan ta på (som strålning, radioftekvenser, WIFI, kroppens energifält och våra tankar). Kvantar som vibrerar snabbt har en hög frekvens, medan kvantar som vibrerar långsamt har en lågfrekvens. Allt har på så sätt sin unika frekvens. Cellerna i våra kroppar vibrerar på sina specifika och unika sätt då de är i balans. Våra fantastiska kroppar strävar alltid mot balans men olika orsaker (så som stress, ohälsa, gifter, etc) kan rubba denna balans och leda till sjukdom. En terapi med frekvensbalansering stödjer kroppen till självläkning. Med hjälp av frekvensbalanseringdevicet kan vi mäta, analysera och balansera kroppens obalanserade frekvenser i balans: Mätning - en frekvensbalansering börjar med att frekvensbalanseringdevice via mikroströmmar under en hundradels sekund sänder ut frekvenser från upp emot 12 000 av våra mest förekommande bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener och naturmedicinska substanser till kroppen. Analys - deviset detekterar kroppens svar/reaktioner på alla dessa frekvenser, där avvikande värden indikerar obalans. Balansering – genom devicet kan nu balanserande frekvenser sändas ut för att återbalansera identifierade obalanser vilket hjälper kroppen att hitta tillbaks till sin ursprungliga balans. Hur fungerar då Quantum Biofeedback System? På samma sätt som ett antivirusprogram scannar datorns koder, scannar Quantum Biofeedback System upp emot 14 000 trivector frekvenser i kroppen. Detekterade obalanser kan sedan balanseras genom att skicka tillbaks neutraliserande/korrigerande frekvenser till kroppen. Om tex frekvensen hos en patogen som orsakar borrelia detekteras kan alltså frekvensen som neutraliserar patogenens energi skickas tillbaks. Det är på så sätt möjligt att med hjälp av Quantum Biofeedback System balansera otaliga medvetna som omedvetna obalanser i kroppen så att den kan återfå sin fysiska, mentala och känslomässiga balans.
 • För vilka besvär är frekvensterapi effektivt?
  Biofeedbackterapi har visat sig vara effektiv för att förbättra mentala störningar som ångest, depression, schizofreni, mm. På senare tid används biofeedbackterapi även allt mer för att den fysiska hälsan, som vid kronisk smärta, förstoppning, migrän och epilepsi. Quantum biofeedbackterapi omskolar de celler som är ur balans och hjälpa dem att återvända till deras optimala vibrationstillstånd genom att tala till det omedvetna och träna sinne och kropp att hålla ofrivilliga fysiologiska processer under kontroll. Quantum biofeedback kan fungera som en användbar teknik för att hantera spänningar, ångest och smärta genom att eliminera det mesta gemensam faktor i alla hälsoproblem - kronisk stress. ​ QuantumClinic’s specialområde är personlig utveckling och stöd i att komma vidare i livet när man upplever stagnation. Genom frekvensterapi är det möjliggör att hitta och balansera omedvetna mentala och emotionella obalanser som hindrar oss i livet. Denna typ av frekvensterapin i kombination med samtal har visat sig vara en mycket kraftfullt för dig att öka din medvetenhet om vad som står i vägen till harmoni, glädje och lycka för att på så sätt skapa det liv du längtar att leva! ​ Här är fler exempel då frekvensterapi visat sig vara effektivt: Akuta/kroniska inflammationer Allergier och matintolerans Autoimmuna problem Beroenden Infektioner Kvicksilverbelastning Matsmältningsproblem och förstoppning Migrän Psykiska och emotionella problem (depression, utmattning, traumabearbetning, etc) Stress Virus, bakterier, svamp och parasiter Värk/kronisk smärta Ångest Och mycket mer En kort film (på engelska) där Andreea Taflan, CEO på QX WORLD LTD berättar om när biofeedbackterapi visat sig vara effektivt.
 • När utförs inte frekvensterapi?
  Frekvensterapi utförs inte på personer som har diagnostiserade allvarliga hjärtproblem, blodförtunnande mediciner, pacemaker, är gravida eller personer som tar fler än 5 receptbelagda läkemedel. QuantumClinic följer svensk lagstiftning och behandlar inte barn under 8 år.
 • Hur många terapier behövs?
  Antalet terapier som behövs är mycket varierande. Generellt kan man säga att obalanser som funnits länge tar längre tid än ”nytillkomna” obalanser, där resultat kan märkas redan efter försa tillfället.
 • Hur går en f​rekvensterapi med till Quantum Biofeedback System till?
  Inledningsvis går vi igenom din hälsostatus och ser över din övergripande stressnivå baserat på din historik och nuläge. För att få djupare insikter om de obalanser stressen orsakat i din kropp och ditt sinne görs en scanning med Quantum Biofeedback System. Terapeuten analyser resultaten och balanserar de mest aktuella områdena. Under terapin ligger eller sitter du bekvämt och ansluts till systemet med elektroder runt panna, handleder och vrister som mäter din kropps elektriska reaktioner genom subtila mikroströmmar. Terapin är helt smärtfri och upplevs som extremt avkopplande. Avslutningsvis sammanfattar terapeuten detekterade obalanser och föreslår en plan för eventuella fortsatta balanseringar samt råd på vad du själv kan göra för att hjälpa kroppen till balans och hälsa. ​ Så här kan det se ut vid en frekvensterapi med Quantum Biofeedback System.

Terapeut

Cecilia Hyrén, terapeut, QuantumClinic, frekvensterapi, frekvensbalansering, frekvenser, biofeedback, healing, harmoni, personlig utveckling

Cecilia Hyrén

Cecilias mission är att skapa medvetenhet om hur inre och yttre stress och energier påverkar vår hälsa och därigenom kunna guida människor att göra aktiva val som gynnar välbefinnandet på alla plan i livet. Mer om Cecilia

Nova.png
KRM.png
epassi.png
bottom of page